Home Om os Andet…

Andet…

Bestyrelsen

DanmarkC TVs overordnede ledelse består af en bestyrelse på mellem 3 og 5 personer.

Bestyrelsen for DanmarkC TV 2015-2017

Formand : Jørn Frank

Næstformand : Annelise Lange

Kasser : Jane Vestergaard

Bestyrelsen kan træffes på via telefon 42 74 27 40 eller via mail : tv@danmarkc.tv
–o–

Vedtægter

 Vedtægter for DanmarkC TV

§1. Foreningens navn er “DanmarkC TV”. Foreningen er hjemmehørende i Fredericia kommune.

§2. Foreningens formål er at drive lokal tv-virksomhed i Fredericia kommune og på sigt i Vejle kommune og opland, i overensstemmelse med lovgivningen om lokal radio- og tv-virksomhed. Foreningen har ingen politisk eller religiøs retning eller tilhørsforhold.

§3. Foreningen har mulighed for at være medlem af en fælles fritidssammenslutning af foreninger, der har til formål at bistå nærradio- og lokal-tv-virksomhed samt evt. andre foreninger til gavn for Foreningen DanmarkC TV.

§4. Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent. Hvert medlemskab har 1 stemme. Som medlemmer kan optages alle interesserede. De enkelte medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun foreningens medlemmer har stemmeret og er valgbare på foreningens generalforsamling. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmer skal være bosat I Fredericia kommune.

§6. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af Januar måned, og indkaldes med 3 ugers varsel ved bekendtgørelse I foreningen DanmarkC TV´s medier.

§7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
, 2. Bestyrelsens beretning, 
3. Godkendelse af det reviderede regnskab samt forelæggelse af årsbudget
, 4. Fastsættelse af kontingent
, 5. Indkomne forslag, 
6. Valg af bestyrelse, 
7. Valg af 2 suppleanter, 
8. Valg af revisorer
,  Eventuelt

§8. Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag offentliggøres på foreningen DanmarkC TV´s hjemmeside www.danmarkctv.dk. Alle afstemninger, afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

§9. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst halvdelen af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 % af medlemmerne fremsætter krav om det, med angivelse af dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§10. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen. Bestyrelsen består af 3 – 7 medlemmer. 3 medlemmer er på valg i lige år og resterende medlemmer er på valg i ulige år. På den ordinære generalforsamling vælges 2 bestyrelsessuppleanter, der er på valg hvert år. Desuden vælges en revisorer, der er på valg hvert år.

§11. Bestyrelsen konstituerer sig hvert år efter den ordinære generalforsamling med formand, en kasserer og en sekretær. Sekretæren fører foreningens protokol. Kassereren og formanden sikrer en god regnskabsførelse.

§12. Foreningens midler indsættes i et pengeinstitut i foreningens navn. Heraf kan hæves af kassereren samt de personer, som bestyrelsen giver fuldmagt hertil. Bestyrelsen kan ikke optage lån. Bestyrelsen fastsætter derudover selv sin forretningsorden. Den daglige ledelse kan inden for en ramme, tiltræde fornødne indvesteringer i foreningen DanmarkC TV´s interesse. Foreningen DanmarkC TV er en non-profit forening, hvorfor der tilsigtes af budgettet holdes indenfor rammerne.

§13. Tegningsberettigede for foreningen, er foreningens til enhver tid siddende formand. Alene formanden kan indgår bindende løfter, og indgå bebyrdende aftaler.

§14. Bestyrelsen kan efter eget skøn og efter samråd med valgte revisor afgøre, hvorvidt det er fordelagtigt at lade foreningen momsregistrere.

§15. Bestyrelsen kan ansætte personale, eller danne en redaktion til at forestå foreningens daglige drift. Bestyrelsen kan efter eget skøn antage konsulentbistand.

§16. Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december, og inden udgangen af januar måned er kassereren pligtig til at overgive årsregnskabet til revisionen.

§17. Ændring af foreningens vedtægter kan ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og endvidere at 2/3 af de mødte stemmer for ændringen. Såfremt vedtægtsændringerne ikke kan ændres som følge af, at der ikke er mødt tilstrækkelige medlemmer, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med i § 10 gældende varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, men hvor beslutning om vedtægtsændring ligeledes kræver 2/3 majoritet af de fremmødte.

§18. Forslag om evt. opløsning af foreningen skal ske på to efter hinanden indvarslede generalforsamlinger afholdt med mindst 3 ugers varsel. Opløsningen skal på generalforsamlingerne vedtages med 3/4 af de fremmødte medlemmer. Foreningens midler tilfalder, efter bestyrelsens afgørelse, andet frivilligt kulturelt eller socialt arbejde i Fredericia Kommune.

Gældende fra 1. August 2013