NYE ALMENE PLEJEBOLIGER VED STÆVNHØJ

NYE ALMENE PLEJEBOLIGER VED STÆVNHØJ

NYE ALMENE PLEJEBOLIGER VED STÆVNHØJ

0

Byrådet vedtog ved Budget 2019, at Fredericia Kommune vil bygge 14 nye plejeboliger og 8 aflastningsboliger ved Stævnhøj. Boligerne opføres som almene plejeboliger.

De 22 nye boliger får særligt fokus på hjemliggørelse – det skal mærkes, at boligen er borgerens hjem. Aflastningsboligerne skal medvirke til at imødekomme det stigende behov for midlertidig aflastning for borgere med demens og borgere med behov for rehabilitering og genoptræning.

Arkitektfirmaet Vallentin Haugland A/S er, efter udbudsrunde, valgt som rådgiver på byggeprojektet. Vallentin Haugland har udarbejdet skema A til Byrådets behandling. Skemaerne er vedhæftet som bilag 1 og 2.

 

Samlet byggesum – og finansiering af boligerne

De 22 boliger har en samlet anskaffelsessum på 35,707 mio. kr. inkl. moms. Finansieringen er sammensat således:

2% beboerindskud 0,714 mio. kr.
10% kommunalt grundkapitalindskud 3,571 mio. kr.
88% realkreditbelåning 31,422 mio. kr.
35,707 mio. kr.

Af beboerindskuddet på 0,714 mio. kr. skal Fredericia Kommune selv finansiere ca. 0,260 mio. kr., da det er indskud i aflastningsboligerne. Beløbet er medtaget i finansieringen ved budgettet.

Når der gives tilsagn til skema A giver Byrådet også tilsagn om at indskyde de 10% i grundkapital og tilsagn på statens vegne om statslig ydelsesstøtte for realkreditbelåningen.

Huslejeniveauet i de nye boliger er beregnet til at være på 971 kr. pr. m2, svarende til ca. 5.300 kr. pr. måned.

 

Grund, arealer og skitser

Alle 22 boliger bygges som almene plejeboliger. De 22 boliger har tilsammen et boligareal på 1.430 m2 – heraf er 418 m2 fælles opholdsarealer. Det svarer til at boligarealet pr. bolig er 65 m2, hvoraf 19 m2 bliver fælles opholdsareal.

Når der bygges på en grund, som kommunen er ejer af, medtages værdi af grunden i den samlede anskaffelsessum. Værdien må ikke overstige prisen i almindelig handel og vandel. Værdien udgør 3,300 mio. kr., svarende til 150.000 kr. pr. lejlighed. Det vurderes at værdiansættelsen ikke overstiger prisen i handel og vandel.

Det forventes at projektet kan rummes indenfor det nuværende plangrundlag. Det vil blive efterset ved indsendelse af skema B når der har været licitation.

De foreløbige skitser over byggeriet er vedhæftet som bilag til sagen.

 

Samlet byggesum – og finansiering af servicearealet

Udover boligerne etableres et mindre serviceareal, i form af lokaler til personalet, og udvidelse af de eksisterende køkkenfaciliteter i Stævnhøjs eget produktionskøkken. Udvidelsen sikrer, at køkkenet får kapacitet til at servicere de nye beboere.

Bevillingen til servicearealerne er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anskaffelsessummen til servicearealerne udgør i alt 6,738 mio. kr. inkl. moms.

(Kilde og foto : Fredericia Kommune)

Følg DanmarkC TV på de Sociale Medier