Home FREDERICIA SE VIDEO : ANKESTYRELSEN UNDERSØGER BYRÅDSPOLITIKER FOR INHABILITET

SE VIDEO : ANKESTYRELSEN UNDERSØGER BYRÅDSPOLITIKER FOR INHABILITET

SE VIDEO : ANKESTYRELSEN UNDERSØGER BYRÅDSPOLITIKER FOR INHABILITET
0

Ankestyrelsen (Tilsynet med kommunerne) har ved brev af 15. oktober 2018 anmodet om Byrådets svar i en sag, der omhandler inhabilitet for byrådsmedlem Pernelle Jensen i en konkret konstitueringssag,  ”Udpegning til Skatteankenævnet i Vejle”, i forbindelse med konstitueringen i december 2013.

Se video nederst i artiklen.

Sagsbeskrivelse fra byrådets dagsorden:

På baggrund af en klage fra en borger i december 2016 anmodede Tilsynet med kommunerne ved brev af 22. marts 2017 om byrådets udtalelse om, hvorvidt byrådet i forbindelse med udpegningen til Skatteankenævnet i Vejle tog stilling til spørgsmålet om inhabilitet for byrådsmedlem Pernelle Jensen, da en af de udpegede var ægtefælle til Pernelle Jensen.

Byrådet oplyste i sit svar til tilsynet med kommunerne den 28. marts 2017, at byrådet havde behandlet konstitueringen som én samlet sag og en udmøntning af den politiske konstitueringsaftale, der var indgået forud for den formelle udpegning på det konstituerende møde den 2. december 2013. Byrådet havde derfor ikke forholdt sig til spørgsmålet om inhabilitet i forhold til de enkelte udpegninger under de konkrete punkter. Byrådet anerkendte i sit svar til Tilsynet med kommunerne, at såfremt de enkelte punkter på den konstituerende dagsorden havde været behandlet som enkeltstående punkter, så ville punktet om udpegning af byrådsmedlem Pernelle Jensens ægtefælle til Skatteankenævnet i Vejle, havde givet anledning til overvejelser om inhabilitet. Byrådet tilkendegav tillige, at det var byrådets opfattelse, at uanset om Pernelle Jensen ville have været inhabil i forbindelse med udpegningen, så kunne det ikke fører til, at udpegningen var ugyldig.

Tilsynet med kommunerne har nu afsluttet sin behandling af sagen og har ved brev af 15. oktober 2018 givet udtryk for sin retsopfattelse i forhold til, om reglerne om inhabilitet finder anvendelse i forbindelse med formaliseringen af en konstitueringsaftale. Tilsynets retsopfattelse er følgende:

”Det forhold, at der som led i uformelle forhandlinger forud for et kommunalbestyrelsesmøde er indgået en bred politisk aftale om, hvordan de enkelte medlemmer af kommunalbestyrelsen forventes at stemme ved behandlingen af forskellige punkter, kan efter Ankestyrelsens opfattelse ikke føre til, at inhabilitetsreglerne ikke finder anvendelse i forhold til de ansvarlige medlemmers konkrete stemmeafgivelse.”

Derudover bemærker Tilsynet med kommunerne, at det enkelte byrådsmedlem har ret til at deltage i behandlingen af spørgsmålet om egen habilitet i forhold til en konkret sag, men ikke i behandlingen af den konkrete sag.

Fællessekretariatet skal bemærke, at den af tilsynet med kommunerne udtrykte retsopfattelse er i overensstemmelse med gældende ret og det anbefales, at henvendelsen fra tilsynet med kommunerne besvares på følgende måde:

”Byrådet i Fredericia Kommune behandlede på sit møde den 3. december 2018 henvendelse af 15. oktober 2018, j. nr. 2017-435, fra Ankestyrelsen.

På mødet besluttede et enigt byråd, at tiltræde den retsopfattelse som Ankestyrelsen giver udtryk for i sit brev af 15. oktober 2018. Byrådet i Fredericia Kommune bemærker for god ordens skyld, at det alene var i forbindelse med konstitueringen i december 2013, at byrådet håndterede konstitueringen som beskrevet i brev af 28. marts 2017.”

(kilde:Fredericia kommune)