Home Fredericia Teater Fredericia Teater: Tidligere teaterchef får regning på 7.925.000 kroner efter teaterkonkurs
Fredericia Teater: Tidligere teaterchef får regning på 7.925.000 kroner efter teaterkonkurs

Fredericia Teater: Tidligere teaterchef får regning på 7.925.000 kroner efter teaterkonkurs

0

Kurator Rune Richelsen fra Bech Bruun advokatfirma, har nu fremsendt vurdering af ledelsesansvar og erstatningskrav, til de mange kreditorer efter Fredericia Teaters konkurs i marts 2020.

Konkursboet har rejst et erstatningskrav mod den tidligere teaterchef

“Medlemmer af en selvejende institutions ledelse kan pålægges at erstatte et tab, som er lidt af den selvejende institution (i dette tilfælde konkursboets kreditorer), såfremt ledelsen som led i udførelsen af dette
hverv forsætligt eller uagtsomt har påført den selvejende institution (her Fredericia Teater) et tab.
Det er således en betingelse, for at konkursboet kan rette et krav mod Fredericia Teaters tidligere ledelsesmedlemmer, at der er opstået et tab, som kan henføres til ledelsesmedlemmernes (vurderet hver for sig)
uagtsomme eller forsætlige adfærd under deres ledelse af Fredericia Teater.
Det er vores vurdering, at konkursboet vil kunne få medhold i et erstatningskrav mod teaterchefen på baggrund af teaterchefens ansvarspådragende overskridelse af markedsføringsbudgettet med ca. 8 mio. kr. i strid med Fredericia Teaters vedtægter”
– skriver kurator i sin redegørelse til kreditorene.

Oplyste ikke bestyrelsesformanden om mangemillion budgetoverskridelse

Kurator Rune Richelsen fra Bech Bruun advokatfirma, har i sin redegørelse lagt til grund, at den tidligere Teaterchef ikke har oplyst bestyrelsesformanden om den gigantiske budgetoverskridelse på markedsførring på 7.925.000 kr. Han skriver følgende i sin redegørelse til kreditorene.:

“Det er ikke vores vurdering, at teaterchefen har oplyst bestyrelsesformanden om omfordelingerne og de økonomiske konsekvenser heraf, eller at de tilrettede forestillingsbudgetter efterfølgende er blevet godkendt på førstkommende bestyrelsesmøde, hvorfor teaterchefen ikke har haft bemyndigelse til at foretage denne væsentlige overskridelse markedsføringsbudgettet på ca. 8 mio. kr. for Tarzan-forestillingen i København ved at spare på øvrige omkostningsposter uden som minimum at forudgående at have orienteret bestyrelsen om dette.
Derfor er det vores vurdering, at teaterchefen ved denne ansvarspådragende handling har påført Fredericia Teater et tab, hvorfor vi har fremsendt et betalingspåkrav til teaterchefen på 7.925.000 kr. Konkursboet agter at udtage stævning, hvis ikke beløbet indbetales.”

Ansvarsgrundlag – Tidligere Teaterchef gav urigtige oplysninger via medierne

Kurator Rune Richelsen har gennemgået Fredericia Teaters forhold forud for konkursen, og konkluderer følgende:

Ved gennemgang af virksomhedens forhold forud for konkursen har vi konstateret følgende forhold, som efter vores vurdering kan udgøre ansvarspådragende handlinger fra henholdsvis teaterchefen og bestyrelsen. Det drejer sig hovedsageligt om:

  1. at det burde stå klart for teaterchefen den 4. december 2019, at årets resultat på grund af den svigtende omsætning blev væsentligt dårligere end de ca. – 9 mio. kr., som den 15. november 2019 var blevet oplyst til bestyrelsen og tilsynsmyndigheden, Fredericia Kommune. På tilsvarende vis den 19. december 2019, hvor teaterchefen på et bestyrelsesmøde oplyste, at underskuddet blev på ca. 17 mio. kr., burde det her kunne konstateres ud fra det manglende salg af billetterne til Tarzan-forestillingen, som teaterchefen bl.a. havde direkte adgang til at se, at underskuddet ville blive væsentligt større og i niveau af 37 mio. kr.,
  2. at teaterchefen offentliggjorde et forventet resultat via medierne den 29. januar 2020, som viste sig at være ca. 20 mio. kr. forkert, selvom han på tidspunktet havde oplysninger om, at omsætningen for november og december 2019 afveg fra budgettet med ca. 28 mio. kr., hvorfor det – sammenholdt med en seneste månedsrapportering pr. 31. oktober 2020 – burde stå klart, at underskuddet var væsentligt større end 20 mio. kr.,
  3. at hverken teaterchefen eller bestyrelsen sikrede et forsvarligt kapitalberedskab eller skærpede tilsynet, da de senest den 18. november 2019 blev opmærksomme på det negative resultat på 18.419.231 kr. pr. 31. oktober 2019, jf. principperne i selskabslovens §§ 115, stk. 1, nr. 5, og 118, stk. 2. Derimod lempede de tilsynet ved ikke at sikre, at der blev fremsendt månedsrapporteringer for november og december 2019 til bestyrelsen i overensstemmelse med den interne regnskabsinstruks fra bestyrelsen til at teaterchefen ikke har fulgt godkendelsesproceduren i regnskabsinstruksen vedrørende attestation af
  4. udgifter, og at bestyrelsen ikke har reageret over for dette, uagtet at det burde have stået bestyrelsen klart, at instruksen ikke blev fulgt,
  5. at teaterchefen valgte siden efteråret 2019 at køre en ”stille betalingsstandsning”, samt ikke mindst undladt at informere bestyrelsen om denne ”stille betalingsstandsning” samt om den forfaldne leverandørgæld på 12.469.429 kr. pr. 4. december 2019,
  6. at det af teaterchefen udarbejdede likviditetsbudget for regnskabsåret 2020, som blev godkendt af bestyrelsen den 19. november 2019 og efterfølgende sendt til tilsynsmyndigeden, Fredericia Kommune, var fejlbehæftet, da der ikke i likviditetsbudgettet for 2020 var indregnet betaling af forfalden leverandørgæld, som pr. 4. december 2019 var på 12.469.429 kr., og
  7. at der ikke af teaterchefen var udarbejdet en plan for håndteringen af den i 2019 oparbejdede leverandør gæld pr. 31. december 2019 på 13.617.000 kr., herunder især at teaterchefen ikke orienterede bestyrelsen om, at 11.597.035 kr. af denne gæld var forfalden.”

Kurator Rune Richelsen vurdere dog på trods af ovenstående, at procesrisikoen ved at rejse et krav mod bestyrelsen eller den tidligere Teaterchef vil være for stor.

Teaterchef undlod at fortælle bestyrelsen om gigantisk underskud

Kuratoren i sagen skriver i sin redegørelse, at den tidligere Teaterchef burde have oplyst bestyrelsen om det gigantiske underskud i 2019 tidligere. Der gik to måneder fra et gigantisk underskud for 2019 lå i kortene, inden den tidligere Teaterchef orienterede bestyrelsen.

Kurator skriver i sin redegørelse til kreditorene.:

“Derfor bør det overvejes, om konkursen ville være indtruffet tidligere, hvis teaterchefen havde videreformidlet de økonomiske oplysninger, som han havde tilgængelige ultimo 2019, korrekt til bestyrelsen – med deraf reducerede tab for kreditorerne til følge. Således gik der ca. 2 måneder, fra at teaterchefen efter vores opfattelse burde have konstateret niveauet af underskuddet for 2019, til at bestyrelsen fik kendskab hertil,
ligesom bestyrelsen ultimo 2019 blev forholdt oplysningerne om den likviditetsmæssige situation.”

…”Det er således vores vurdering, at teaterchefen har handlet uagtsomt og dermed ansvarspådragende, idet han ikke har sikret overblikket over Fredericia Teaters økonomiske situation ultimo 2019 og ikke har orienteret bestyrelsen behørigt om likviditetsudfordringerne og endeligt egenhændigt og uden bestyrelsens forudgående accept har overskredet markedsføringsbudgettet med ca. 8 mio. kr

Bestyrelsen går fri – fik ikke de rigtige informationer fra den tidligere Teaterchef

Kuratoren beskriver endvidere i sin redegørelse, at han mener at bestyrelsen ikke kan lastes for, at have handlet ud fra de oplysninger de var blevet givet af den tidligere Teaterchef.

Til kreditorene skriver kuratoren.:

“Der kan ikke være tvivl om, at bestyrelsen allerede den 19. november 2019 og frem var bekendt med, at Fredericia Teater var i en alvorlig økonomisk situation.
Kritikpunkterne af bestyrelsen ovenfor under punkt 2.2 er generelt, at bestyrelsen ikke har sikret overholdelse af de formelle tilsynsregler i vedtægterne, forretningsordenen og den økonomiske instruks, da bestyrelsen alene handlede på baggrund af oplysninger, som blev videregivet fra teaterchefen.
Det kan ikke udelukkes, at kreditorernes tab ville være blevet mindre, hvis bestyrelsen havde sikret overholdelse af vedtægterne, forretningsordenen og den økonomiske instruks, men bestyrelsens rolle var at være et tilsyn for den daglige leder/teaterchefen, og har ifølge retspraksis en høj grad af fejlmargin for deres beslutninger/skøn. På den baggrund er det er vores vurdering, at bestyrelsen ikke har handlet ansvarspådragende, da bestyrelsen indkaldte til en række ekstraordinære bestyrelsesmøder, igangsatte en genopretningsplan samt orienterede tilsynsmyndigheden, Fredericia Kommune den 12. februar 2020, og herefter kontaktede revisor den 17. februar 2020 til afdækning af årsagerne til den likviditetsmæssigt pressede situation og til sidst en advokat den 9. marts 2020 med henblik på håndtering af kreditorerne. Dette taler for, at bestyrelsen har ageret loyalt ud fra de oplysninger, de havde modtaget fra teaterchefen.

De af bestyrelsen iværksatte initiativer var dog ikke tilstrækkelige, da bestyrelsen løbende agerede på baggrund af ikke aktuelle og forkerte regnskabsoplysninger, da teaterchefen ikke sørgede for, at bestyrelsen blev informeret, i takt med at teaterchefen selv fik kendskab til den økonomiske status. Det er derfor vores vurdering, at bestyrelsen ikke har handlet ansvarspådragende på baggrund af et generelt ledelsesansvar, idet bestyrelsen har ageret på grundlag af de oplysninger, som de har modtaget fra teaterchefen.
Det er således vores vurdering, at retten ikke vil nå frem til, at bestyrelsen ved udøvelse af dette tilsyn har ansvarspådragende på trods af, at man kunne have ønsket sig et tættere tilsyn med økonomirapporteringen – specielt i november og december, hvor månedsrapporteringerne udeblev, og at man kunne ønsket en sikring af en behørig og forsvarlig organisation, da bestyrelsen fik viden om underskuddet pr. 31. oktober 2018 på ca. i alt 18,4 mio. kr. år til dato.”

Med et erstatningskrav på 7.925.000 kr mod den tidligere Teaterchef, er kurator tæt på at kunne afslutte boet efter det konkursramte Fredericia Teater. Hvis den tidligere Teaterchef indbetaler de 7.925.000 kr. til kurator, vil der være flere penge til kreditorene. Hvis den tidligere Teaterchef ikke indbetaler beløbet, agter kuratoren at stævne den tidligere Teaterdirektør for de mange millioner kroner.