Home SAMFUND STRAFFEN FOR CABOTAGEKØRSEL SKÆRPET I LANDSRETTEN

STRAFFEN FOR CABOTAGEKØRSEL SKÆRPET I LANDSRETTEN

STRAFFEN FOR CABOTAGEKØRSEL SKÆRPET I LANDSRETTEN
0

Et polsk og et dansk transportselskab idømt større bøder i landsretten for ulovlig cabotage-kørsel.

Den 19. december 2017 afsagde Vestre Landsret dom i en sag, hvor et polsk selskab blev dømt for ulovlig cabotage. Det danske koncernforbundne selskab, som er fra Sønderjylland, blev dømt for medvirken til ulovlig cabotage.

Det polske selskab fik hævet bøden fra 160.000 kr. i byretten til 197.000 kr.

Det danske selskab fik hævet bøden fra 100.000 kr. i byretten til 140.000 kr.

Sagen startede i foråret 2015, hvor Tungvognscenter Syd i Sydøstjyllands Politi standsede en polsk lastbil, der kørte for det polske selskab. Det blev begyndelsen til en efterforskning, der viste, at der i en periode i april og maj 2015 ikke var styr på forholdene.

“Der var kørt for mange cabotageture, der var kørt ud over de tilladte syv dage, og dokumentationen var mangelfuld. Der var heller ikke blevet betalt vejbenyttelsesafgift,” fortæller Pernille Moesborg, der er specialanklager ved Tungvognscenter Syd.

Selskaberne har under sagen hævdet, at der ikke var tale om cabotage, men derimod om internationale transporter. Hverken by- eller landsretten har fulgt dette synspunkt.

Det danske selskab dømt for medvirken

“Byretten i Kolding lagde ved dommen af 17. maj 2017 blandt andet vægt på, at de to selskaber var koncernforbundne, at direktøren i det danske selskab var kørselsleder i det polske, og at det var ham, der disponerede over lastbilerne, som alle var ejet i det polske selskab. Samlet fandt byretten, at der var en sådan sammenblanding af aktiviteterne, at det danske selskab skulle straffes for medvirken. Den vurdering har landsretten stadfæstet,” fortæller Pernille Moesborg.

Bøderne

Hun forklarer forskellen på udmålingen af bøderne i by- og landsretten:

“Byretten lagde ikke bøderne for hvert enkelt forhold helt sammen, men gav lidt rabat. Landsretten stadfæstede byrettens dom, men hævede bøderne under henvisning til det bødeniveau, der fremgår af lovforarbejderne til godskørselsloven, og lagde bødetaksten for hvert forhold sammen uden rabat.”

Fakta om cabotage

  • En udenlandsk virksomhed må køre 3 nationale transporter (cabotage) med det samme køretøj i Danmark efter en indgående international transport er afsluttet.
  • De 3 transporter skal finde sted inden for 7 dage fra afslutningen af den indgående internationale transport.
  • Det afgørende for antallet af ture er det trækkende køretøj.
  • Der stilles en række krav om, hvilke oplysninger, transportvirksomheden skal kunne dokumentere i forbindelse med kontrol.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.

For anklagemyndigheden mødte specialanklager Pernille Moesborg.